Dane kontaktowe:
Informacje
Data urodzenia
Adres

Miejsce pracy
Adres miejsca pracy
Oświadczenia:
1.
Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach ww. danych
2.
Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.
3.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby rekrutacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922)
5.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.
W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie, zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów wymienionych § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w terminie wskazanym przez Biuro Projektu.
Hasło: