Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 01.12.2017r. - 30.09.2019r.

6 723 438,47 zł., w tym wkład Funduszy Europejskich: 6 521 735,31 zł.

Cel główny Projektu: podniesienie kompetencji 768 przedstawicieli kadry kierowniczej 768 szkół, w tym, co najmniej 384 z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w woj. śląskim w zakresie zarządzania szkołami w okresie XII 2017- IX.2019 , w szczególności w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.


Podniesienie kompetencji nastąpi poprzez wdrożenie programu szkoleniowo-doradczego wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE.

Przeprowadzone szkolenia 768 uczestników przygotują ich do pełnienia roli przywódcy nakierowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, pomogą im w prowadzeniu w szkole wspomagania nauczycieli w celu podniesienia efektywności nauczania w szkołach. Na bazie umiejętności pozyskanych podczas szkoleń ich uczestnicy, wspierani przez beneficjenta, przeprowadzą w 768 szkołach cykl doskonalenia (wspomagania szkół), od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie działań prowadzonych w ramach wspomagania w wybranych obszarach i ich zrealizowanie

Warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” z dnia 12.01.2018r.

Formy wsparcia
1.Szkolenie kadry kierowniczej szkół (768 osób), składające się z 72 godzin rozbitych na 3 spotkania po 3 dni dla każdej 16-osobowej grup

Szkolenia:

a) wzmocnią umiejętności przywódcze kadry kierown. szkół dla kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

b) przygotują ją do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu ww. kompetencji uczniów

c) przygotują ją do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracyszkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania

2. Indywidualne doradztwo:

a) wspieranie wykorzystania umiejętności przywódczych w zakresie tematyki szkolenia - 24 godziny na uczestnika/uczestniczkę

b) zapewnienie uczestnikom/uczestniczkom udziału w sieciach współpracy – 30 godzin na osobę

c) prowadzenie sieci współpracy dla doradców.

d) wsparcie uczestników w postaci sieci współpracy (77 sieci liczące po 10 uczestników), realizowane przez 2 spotkania stacjonarne i zdalnie poprzez platformę www.doskonaleniewsieci.pl

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • nocleg
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy
 • dostęp do sieci współpracy

Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna prowadzona na stronie lidera www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji i partnera www.oswiata.slask.pl w systemie ciągłym od dnia 22 stycznia 2018r.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • kadra kierownicza szkół i przedszkoli zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejsko- miejskich województwa śląskiego

Zasady naboru do projektu:

 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Lidera www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji oraz Partnera www.oswiata.slask.pl
 2. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma, wypełni i wyśle na maila wskazanego przez Lidera ankiety na temat kompetencji.
 3. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przekazane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszenia
 4. Osoby zakwalifikowane podpiszą i wyślą na wskazany adres e-mail Deklarację udziału w Projekcie oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.